top of page

Kártérítés

A peren kívüli- és peres kárrendezési folyamat számos ponton megrekedhet, ha nem rendelkezik kellő tapasztalattal a kárügyintézés területén.

Legfontosabb kártérítési tudnivalók

A káresetek többségében a károsulti követeléseket nem közvetlenül a károkozóval (vétkes sofőr, munkáltató, egészségügyi intézmény), hanem a velük – általában jogszabályi kötelezettség alapján – szerződéses jogviszonyban álló felelősségbiztosítóval szemben lehetséges előterjeszteni. Ennek kétségkívül sok előnye van, figyelemmel elsősorban a jól bejáratott kárügyintézési folyamatra, illetve a biztosítók alapvető kárrendezési hajlandóságára. Jobb esélyekkel érvényesíthető kárigényünk a biztosítókkal szemben azon okból is, hogy ezek a társaságok ebből a célból elkülönített pénzbeli forrásokkal rendelkeznek, szemben a sok esetben magánszemély károkozókkal. A professzionális eljárás azonban csupán látszólag szolgálja a károsult kizárólagos érdekeit, hiszen a biztosítók felkészült jogászaikkal együttműködve arra törekednek, hogy a károsultnak kifizetendő pénzösszeget mérsékeljék. Erre elsősorban akkor nyílik lehetőség, ha az ügyfél nem- vagy nem megfelelő szakmai támogatást vesz igénybe, ezért követelése kimunkálása és pontos alátámasztása sem valósul meg szakszerűen.


​A felelősségbiztosítók az előterjesztett kárigényhez képest teszik meg egyezségi ajánlatukat, amellyel a kárrendezési eljárás viszonylag gyorsan, és a hosszadalmas peres eljárás elkerülésével lezárható. Egyezség hiányában egy lassú és költséges polgári peres eljárásban kell a kártérítési igényt érvényesítenie, így célszerű lehet – akár kölcsönös engedmények árán is – a peren kívüli megegyezést előtérbe helyezni. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a peres igényérvényesítés elkerülhetetlen.

Ha a biztosító nagyságrendekkel kevesebb kártérítést teljesít, vagy egyáltalán nem fizet a károsultnak, annak több oka is lehet. Elképzelhető, hogy a rendelkezésre álló iratok (rendőrségi-, munkavédelmi-, vagy orvosi dokumentáció) alapján a kárigény jogalapját nem látja tisztázottnak a biztosító, valamint gyakran saját megbízású szakértőjének állásfoglalása miatt veti el a kárrendezés lehetőségét. Fontos azonban leszögezni, hogy az esetleges peres eljárásban ítéletet hozó bíróságot döntésében sem más hatóság, sem pedig a peren kívül beszerzett szakvélemény nem köti. A biztosítói teljesítés a peren kívüli elutasítás ellenére tehát kikényszeríthető, ennek záloga azonban peres eljárásban járatos jogi szakértő igénybevétele.

baleset1.jpg

Hogyan dolgozunk kártérítési ügyekben?

Ügyfeleinket a közös munka kezdeti szakaszában tájékoztatjuk arról, hogy miben rejlik az általunk folytatott kárügyek sikeres és gyors lezárása. Fontos számunkra, hogy a munkatársainknak bizalmat szavazó károsultakkal a kezdetektől fogva, folyamatosan kapcsolatban álljunk, számukra ügyüket érintően reális tájékoztatást nyújtsunk.

Nem kívánjuk Ügyfeleinket folyamatos és áttekinthetetlen kiadásoknak kitenni, ezért még az együttműködést megelőzően részletesen ismeretjük a kárügyintézéssel járó költségeket. Jó hírünk van: ingyenesen látjuk el a teljes peren kívüli ügyintézést, munkadíjra csak abban az esetben tartunk igényt, ha ügyét eredményesen lezártuk. Működési filozófiánk sikerközpontúságát tehát díjazásunk is követi. Egyrészt, kizárólag abban az esetben jár Irodánknak munkadíj, ha az eredménnyel jár, másrészt pedig munkadíjunk minden esetben az elért kártérítési összeggel százalékos mértékben arányos. Természetesen ennek mibenlétét a munka megkezdése előtt szerződéses formában rögzítjük, biztosítva ezzel Ügyfeleinknek tevékenységünk átláthatóságát. Az ügyvitel egyéb, járulékos költségeinek tekintetében is levesszük a terhet válláról: pédául a kollégák utazásával, illetve iratbeszerzéssel és továbbítással kapcsolatos kiadásokat is átvállaljuk Öntől.

Amennyiben megbízza Irodánkat, azonnal hozzálátunk a közös munkához és az információszerzéshez. Ebből célból elsőként az Ügyfeleink által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat tekintjük át, azonban sok esetben ez kevésnek bizonyul. Ennek oka, hogy a károsult nincs tisztában azzal, kihez és milyen formában fordulhat a balesetét érintő iratok beszerzése érdekében, így azok összegyűjtésétől eltekint. Munkatársaink rendszeresen kommunikálnak a kárügyekben illetékes hatóságokkal és egyéb szervekkel, így pontosan tudjuk, hogy kitől szerezhetők be a szükségek adatok.

Amint a vonatkozó iratanyag összegyűlt, Ügyfeleinket értesítjük munkánk első fázisának sikerességéről. Ezt követően a kárfelmérés veszi kezdetét, amelyben összesítjük a birtokunkban lévő információkat. Célunk, hogy átfogó képet adhassunk Önnek a kárügyét érintő lehetőségekről, különösen munkánk várható eredményessége, valamint az ügy lezárásához szükséges idő tekintében. Ezek megválaszolása a hazánkban fennálló szabályozás miatt nem egyszerű: számos nyugat-európai országgal ellentétben itthon ugyanis nem létezik a „táblázatos” rendszer, amely sérülési csoportonként pontos összegeket, ajánlásokat határoz meg, illetve az ügyvitel gyorsasága is a biztosítóval való kapcsolattartás olajozottságán múlik. Mégsem lehet azt mondani, hogy egy-egy ilyen tanácsadás során a sötétben kellene tapogatóznunk, hiszen szakértőink hosszú évekre visszanyúló tapasztalatának köszönhetően kimunkáltuk a siker zálogát képező cselekvési tervet. Le kell szögezni, hogy a károsult személyes körülményei (például: foglalkozás, életkor, családi állapot, szabadidős tevékenységek, a baleset életvitelre gyakorolt pszichés hatásai), illetve az ügyben eljáró konkrét biztosító társaság is befolyásolhatja eljárásunk eredményességét, viszont munkatársaink minden olyan szakmai ismerettel rendelkeznek, amelyek a sikeres cél eléréséhez elengedhetetlenek.

baleset1.jpg
bottom of page